Zwolnienie dywidendowe również dla wspólników spółek komandytowych i jawnych

20 GRUDNIA 2021
Zbigniew Szydłowski

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r. (Nr DD5.8203.2.2021) zwolnieniem z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (tzw. zwolnienie dywidendowe) są objęci także komandytariusze spółek komandytowych i wspólnicy spółek jawnych.

Treść nowelizacji i około dywidendowe wątpliwości z nią związane

Z dniem 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe oraz spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie os. fizyczne (w przypadku niedochowania obowiązków informacyjnych), uzyskały status podatników CIT.

W wyniku tylko częściowego dostosowania przez ustawodawcę treści definicji oraz przepisów do nowelizacji, podatnicy powzięli wątpliwości, czy zwolnieniem z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, będą mogli być objęci wspólnicy (os. prawne) spółek komandytowych i jawnych. Rzecz w tym, że art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j ustawy o CIT (do którego referuje przepis dot. zwolnienia dywidendowego) wprost nie wymienia dochodów z udziału w zyskach w takich spółkach. Dodatkowo, wątpliwość budziła również kwestia sposobu liczenia 2-letniego okresu posiadania min. 10% udziałów (akcji) spółki przez wspólników takich spółek.

Werdykt Ministra Finansów

Minister Finansów w przedmiotowej interpretacji rozwiał powyższe wątpliwości, wskazując, że zwolnieniem dywidendowym mogą być objęci także wspólnicy spółek komandytowych i jawnych, po spełnieniu poniższych warunków:

  1. wypłacającym dywidendę (i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych) jest spółka mająca siedzibą lub zarząd na terenie RP,
  2. uzyskującym powyższe jest spółka podlegająca w RP lub innym państwie EOG opodatkowana od całości swoich przychodów,
  3. uzyskującym przychody jest spółka posiadająca min. 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej,
  4. spółka uzyskująca przychody nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów (bez względu na źródło ich osiągania).

Ponadto, jak zaznaczył Minister Finansów, zwolnieniem tym objęte są dochody spółek komandytowych i jawnych od dnia, kiedy uzyskały one status podatnika CIT.

Powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania do wspólnika będącego komplementariuszem (odpowiedni mechanizm dla takiego wspólnika został przewidziany w art. 22 ust. 1a – 1e ustawy o CIT).

W przedmiocie 2-letniego terminu posiadania min. 10% udziałów (akcji), Minister Finansów wskazał, że:

  1. kierując się brzmieniem art. 4a pkt 16 ustawy o CIT określenie „udział (akcje)” dotyczy także ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej lub jawnej,
  2. przy ocenie spełnienia 2-letniego terminu należy wziąć także okres posiadania przed uzyskaniem przez spółkę komandytową lub jawną statusu podatnika CIT; w przypadku przekształcenia spółki jawnej w komandytową i odwrotnie – także okres poprzedzający takie przekształcenie.

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »