Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki podatkowe od 2021 roku

Znowelizowane przepisy, które wejdą w życie z początkiem 2021 roku, definiują spółkę nieruchomościową, jako podmiot niebędący osobą fizyczną, który sporządza bilans i ma w swoich aktywach nieruchomości warte co najmniej 10 mln zł, przy czym nieruchomości te stanowią powyżej 50 proc. aktywów.

Taka spółka będzie zobowiązana do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego przedstawić informację o tym, kto posiada w niej jakie udziały w oraz jakie ma z tego tytułu prawa i obowiązki.

W przypadku zbycia udziałów w takiej spółce, gdy przynajmniej jedna ze stron takiej transakcji nie jest rezydentem Polski, a przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5 proc. praw głosu albo prawa do udziału w zysku spółki, to obowiązkiem rozliczenia podatku od zysków kapitałowych takiej transakcji zostanie obciążona spółka nieruchomościowa.

Spółka będzie zobowiązana do zapłaty 19-procentowego podatku od zysku z tego tytułu do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód do opodatkowania.

Gdy spółka nieruchomościowa nie ma siedziby lub zarządu w Polsce, to zobowiązana będzie do ustanowienia w naszym kraju przedstawiciela podatkowego. Jeśli nie spełni tego obowiązku, grozi jej administracyjna kara do 1 mln zł, nakładana przez naczelnika urzędu skarbowego.

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »